Disclaimer/Privacy

Omgang met persoonsgegevens bij de euregio rijn-maas-noord
Stand 04-06-2018

De euregio rijn-maas-noord is een van de vijf euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens. Ze zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken en is het aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers van alle 30 leden. Om onze taken te kunnen uitvoeren hebben wij veelvuldig contact met inwoners, ondernemers en organisaties in het grensgebied. Hoofddoelstelling daarbij is het vervullen van de statutaire taken op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking. In sommige gevallen verwerken wij daarbij persoonsgegevens. Wij  houden ons daarbij aan de nieuwe privacywet van de EU-Commissie (AVG, VO (EU) 2016/679) en zien erop toe dat wij alleen benodigde gegevens opslaan. De rechtmatige en vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Welke gegevens worden verwerkt en op welke manier de gegevens worden gebruikt, hangt af van de diesten die u aanvraagt of met ons overeenkomt. Het gaat in elk geval om een verwerking van gegevens in overeenstemming met art. 6 van de AVG, die om een van de volgende redenen rechtmatig is:

 • U heeft ons toestemming gegeven (bijvoorbeeld bij het gebruik van ons contactformulier).
 • Een verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag).
 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op ons rust (bijvoorbeeld bij de toetsing van projecten).

Wie is voor de verwerking van gegevens verantwoordelijk en tot wie kan ik mij richten?De verwerkingsverantwoordelijke conform privacywetgeving is:

Publiekrechtelijk openbaar lichaam euregio rhein-maas-nord
Maike Hajjoubi, directeur
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Duitsland
Tel.: +49-2161-6985-500
Fax: +49-2161-6985-555
E-mail: info@euregio-rmn.de

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:
Martijn Spaargaren
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Duitsland
Tel.: +49-2161-6985-505
Fax: +49-2161-6985-555
E-mail: martijn.spaargaren@euregio-rmn.de

 Uw rechten
Via de functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven) kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

 • Opvragen van informatie over de bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan.
 • Correctie van persoonsgebonden gegevens.
 • Verwijderen van de bij ons opgeslagen gegevens.
 • Beperking van de verwerking van de gegevens, voor zover wij uw gegevens op basis van wettelijke bepalingen nog niet mogen verwijderen.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Overdracht van gegevens die wij op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst verwerken.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De voor privacyrechtelijke aangelegenheden bevoegde instantie is de organisatie die in de deelstaat waarin onze organisatie is gevestigd met privacybescherming is belast. Een lijst van met de met privacybescherming belaste organisaties en hun contactgegevens is te vinden onder de link
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een overdracht van uw gegevens aan derden vindt in principe niet plaats. Wij dragen uw gegevens alleen over aan derden als:

 • U hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • De verwerking nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke bepaling.
 • De verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen nodig is en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een beschermenswaardig belang van hogere orde heeft met betrekking tot het niet-overdragen van uw gegevens.

Er is geen sprake van het overdragen van uw gegevens aan landen buiten de EU/EER.

Verwijderen of blokkeren van uw gegevens
Wij houden ons aan het beginsel van minimale gegevensverwerking. Wij slaan uw gegevens slechts zo lang op als het voor het bereiken van de genoemde doelstellingen nodig is en/of zo lang de wettelijke bepalingen dit voorschrijven (bijvoorbeeld bij subsidieprojecten). Als de doelstelling vervalt en de wettelijke bewaartermijn is afgelopen worden de gegevens routinematig en volgens de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

Privacyverklaring voor de website www.euregio-rmn.de

Leest u hier onze privacyverklaring:
thumbnail of 180614_Datenschutzerklärung website(s)_nl