Projectvoorbeelden

Prioriteit I

SABER PRINT

SMART (BIO)-SENSORS FOR THE PROCESS INDUSTRY

De digitalisering van industriële procestechnieken zal de maakindustrie in komende jaren grondig veranderen (Industry 4.0). Productieprocessen worden geautomatiseerd door “slimme” monitoringsystemen die continu met elkaar communiceren. Binnen SABER PRINT zal de toegevoegde waarde van biosensoren in dit monitoringsproces, onderzocht worden. De inzichten die hierbij verworven worden zullen een grote impact hebben op relevante industriële sectoren in de Duits-Nederlandse grensregio (agrofood, HTSM…).

Het project richt zich concreet op de ontwikkeling van flexibele sensoren die ingebouwd kunnen worden in wisselstukken van industriële apparatuur en infrastructuur zoals pakkingen. Hierbij wordt initieel gefocust op het monitoren van selecte parameters zoals de pH van het industriële proces of de concentratie van glucose en micro-organismen in leidingen en reactoren. Bij het ontwerp van het sensordesign wordt daarbij gefocust op de mogelijkheid om parameter-specifieke stickers uit te wisselen afhankelijk van de parameter die de eindgebruiker wilt monitoren. De toegang tot deze technologische ontwikkelingen zullen industriële actoren binnen de grensregio een economisch voordeel verschaffen aangezien een efficiënter controlesysteem zal leiden tot een reductie van de installatie- en onderhoudskosten en een verhoging van de productiviteit.

 

Projectinformatie

Geplande projectkosten: 1.297.122,50 €

Projectlooptijd: 26.9.2019 – 30.6.2022

Prioriteit: Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner: Ruhr-Universität Bochum

 

Projectpartners: Maastricht University, Yookr B.V., Garlock GmbH,

TREEMANIA – INTERNET OF TREES

Het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen is een van de belangrijkste taken waarmee de samenleving vandaag de dag wordt geconfronteerd. De groeiende wereldbevolking en het welvaartsniveau leiden onder meer tot een toename van woongebieden, waardoor de verstedelijking toeneemt en er steeds minder ruimte blijft voor groen. Geschikte concepten voor het duurzaam in stand houden van een gezonde leefomgeving in stedelijke gebieden ontbreken. Met de ondertekening van Agenda 2030 in 2016 hebben zowel Nederland als Duitsland zich ambitieuze doelen gesteld, die nu vooral op gemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd.

Deze doelstellingen moeten ook worden bereikt met behulp van digitale technologie. De Duitse duurzaamheidsstrategie stelt letterlijk: “Met het oog op Agenda 2030 is het belangrijk om de technische en wetenschappelijke vooruitgang te gebruiken om ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Duurzaamheid en digitalisering vragen om of leiden tot een verandering in de samenleving, de economie en de levensstijl”.

Het doel van TreeMania is het ontwikkelen van duurzame methoden voor het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden. Het project zal deze methoden combineren met digitale elementen en artificial intelligence om gegevens over gezondheid van bodem, bomen en struiken te verzamelen en deze in dashboards samen te stellen. Dit product van duurzaam landschaps- en bodembeheer, digitale technologie en state-of-the-art sensortechnologie maakt deze projectaanpak innovatief.

TreeMania heeft veel positieve effecten: Milieubescherming, duurzame stadsontwikkeling (bv. luchtkwaliteit, temperatuurbalans, fijnstofverontreiniging, grondwateronttrekking, biodiversiteit, bescherming tegen overstromingen), het aantrekkelijker maken van de gemeenschappelijke ruimte voor burgers en het bijdragen tot het doelgericht voldoen aan de wettelijke vereisten (“van middelvoorschriften naar doelvoorschriften”).

 

Projectinformatie

Geplande projectkosten: 1.489.044,68 €

Projectlooptijd: 1.1.2020 – 31.10.2022

Prioriteit: Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner: GIQS e.V.

 

Projectpartners: Gemeente Venray, Stadt Mönchengladbach, Whysor B.V., Gemeente Weert, De Biogeoloog, Suolo BV (Arnold Co-Innovatie), Gemeente Nijmegen, Gemeente Maastricht, Stadt Krefeld, Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Kommunalbetrieb Krefeld AöR, Detiger,

High throughput formulering in de industrie 4.0 standaard voor een innovatieve oppervlaktentechnologie voor een competitieve productontwikkeling binnen het mkb

De D-NL grensregio is een sterke chemieregio met meerdere honderd MKB in de belangrijkste branches van de oppervlaktentechnologie: lijmstoffen, verven, lakken en print-drukstoffen.

Deze branches bevinden zich in een beslissende fase door de steeds sterker wordende vraag naar milieuvriendelijke producten. De internationale concurrentie, bijvoorbeeld vanuit Azië, wordt steeds meer een overlevingsstrijd voor kleine, innovatieve bedrijven. Dit komt onder andere door een gebrek aan faciliteiten voor eigen onderzoek op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Hier is de ontwikkeltijd vaak te lang om de technisch geavanceerde concurrentie bij te kunnen houden. Hierop richt zich de nieuwe High Throughput-formuleringstechnologie, die een versnelling met factor 5 mogelijk maakt. Dit gebeurt door de volledig geautomatiseerde en op robots gebaseerde ontwikkelingen in formulerings- , coatings- en karakteriseringsmodulen en wordt ondersteund door Industrie 4.0- technologieën.

Dit wordt bereikt via toegepast onderzoek in een Open-Innovation-omgeving op het gebied van innovatieve materiaal- en Hightech- procesontwikkelingen, gekoppeld aan een efficiënte transfer richting de productie van de bedrijven. De Hochschule Niederrhein stelt hiervoor

de basistechnologieën aan bedrijven ter beschikking en beschikt hiervoor over een nieuw opgericht oppervlaktecentrum. Kerntaak van het project is om de samenwerking van de MKBers brancheoverschrijdend te bevorderen en het katalyseren van de technologietransfer binnen de bedrijven. Dit wordt gedaan met ondersteuning van de kennispartners en ervaren toeleveranciers van de grootindustrie.

Naast product- en procesontwikkeling staat de brancheoverschrijdende kennistransfer tussen bedrijven en hogescholen centraal. Een aangesloten informatie- en deelnamenetwerk zorgt voor een duurzame integratie van andere bedrijven in de regio en daarmee ook voor een brede deelname van de bedrijven in de regio, om op die Manier, ondanks de concurrentie, tot 15.000 banen in de sector te behouden.

 

Projectinformatie

Geplande projectkosten: 10.232.500,00 €

Projectlooptijd: 1.6.2017 – 30.11.2021

Prioriteit: Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner: Hochschule Niederrhein

 

Projectpartners: Morphotonics B.V. , cph Deutschland GmbH, Stichting Polymer Science Park, Westdeutsche Farben GmbH, Algura Chemie GmbH & Co. KG, Teknos Drywood B.V., Maastricht University, Westfälische Hochschule – Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, ACTEGA GmbH, Bergman Media Group, EASYTEC GmbH, CCL-Olympic B.V., Zusätzliche teilnehmende Unternehmen, Verfindustrie Drost B.V., ACTEGA Terra GmbH, Dols International B.V., Kiss International B.V.,

SHE – DUURZAAM GEZONDE EUREGIO RIJN-MAAS-NOORD

Grensregio’s zijn van nature economisch benadeeld ten opzichte van niet-grensregio’s. Tevens heeft een sterke (grens)regio ook gezonde burgers nodig. Wat betekent dat het noodzakelijk is om ook in de ERMN de krachten te bundelen op het gebied van (volks)gezondheid en welzijn. De situatie rondom het Corona virus toont nog eens aan hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerking is. De WHO geeft aan dat het belangrijk is te erkennen dat een gezonde regio en dus een grensregio kan worden bereikt als rekening wordt gehouden met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s).
Maar in de ERMN kennen de partners kennen elkaar niet of nauwelijks. Als dus het barrière-effect van de grens verminderd moet worden, moeten de partners elkaar op een ander niveau leren kennen en moeten ze leren hoe ze euregionale gezondheidskwesties kunnen aanpakken. Dit leidt tot ons hoofddoel, namelijk het leggen van een basis voor de implementatie van de SDGs op euregionaal niveau. Dit zal de ERMN in staat stellen om als modelregio in de gezondheidssector te fungeren. Want ookal zijn er dan ook langs de NL-DE grens verschillende gezondheidsgerelateerde initiatieven geen van allen koppelt de euregionale samenwerking bewust aan de SDGs. Dit heeft geleid tot de volgende WPs:

1. het verkrijgen van inzicht in de gezondheidsstructuren (WP 3)
2. kennisuitwisseling en kennisvergroting middels thema’s als overdraagbare ziekten (corona, mazelen, griep), gezonde jeugd, moeilijk te bereiken doelgroepen en migranten. (WP 4)
3. structureel euregionaal netwerk in het ERMN. (WP 5)
4. burgerparticipatie. WP 6)
5. het identificeren en inzetten van de SDGs. (WP 6)
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. workshops, studiedagen, burgerforums, congressen, stages voor professionals en rapporten.
Qua doelgroep ligt de focus afhankelijk van het WP op de partners zelf, hun netwerkpartners, politici, deskundigen, de burgers, bedrijven uit de grensregio’s, scholen, zelfhulpgroepen en medisch personeel.

 

Projectinformatie

Geplande projectkosten: 348.396,00 €

Projectlooptijd: 1.7.2020 – 30.6.2022

Prioriteit: Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner: Veiligheidsregio Limburg-Noord

 

Projectpartners: EPECS – European Empowerment for Customised Solutions, Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt), Kreis Viersen, Stadt Mönchengladbach, Landeshauptstadt Düsseldorf, euPrevent, GGD Zuid Limburg, Stadt Krefeld,

Het doel van het project was de Duits-Nederlandse samenwerking bij de preventie en bestrijding van branden in natuur- en bosgebieden te verbeteren. Op die manier kunnen risico’s over de grenzen heen voor mens en natuur worden beperkt, en Nederlandse en Duitse kennis en ervaring worden uitgewisseld en gedeeld. Op basis van een webgebaseerde risicoanalyse hebben de projectpartners in werkgroepen risicobeheersplannen opgesteld, met een programma van maatregels en kostenplan. Langs de NL-D grens in de provincie Limburg en de aangrenzende districten Kleve, Viersen en Heinsberg (in NRW), werden vier risicobeheersplannen opgesteld: Mook en Middelaar (NL), Maasduinen Midden (NL), Venlo (NL) en Grenzwald/D-NL Meinweg. De gebruikte methode voor het opstellen van de risicobeheersplannen kan als blauwdruk dienen voor andere (grensoverschrijdende) gebieden.

Met de uitvoering van maatregelen voor de verwezenlijking van compartimentsgrenzen (stoplijnen/toegankelijkheid voor blusvoertuigen) en bluswatervoorzieningen, was het mogelijk het brandgevaar in de genoemde gebieden te verminderen. Als onderdeel van het project zijn extra waterinneempunten gerealiseerd. Twee weken na de voltooiing brak de Meinwegbrand uit. Deze punt kon door de NL brandweer tijdens de vier dagen durende brandbestrijding voor bluswateropname worden gebruikt.

In de toekomst zullen de projectpartners blijven werken aan natuur- en bosbrandpreventie. Daarbij is het belangrijk om meer kennis en ervaringen uit te wisselen over NL en D tactieken voor het blussen van branden in bos en natuur. Regelmatige gezamenlijke oefeningen (in het veld en table-top door middel van simulaties) zijn van groot belang
voor een goede samenwerking bij het blussen van branden. Voor de toekomst is het belangrijk te onderzoeken welke innovaties kunnen leiden tot een sneller detectie van branden.

 

Projectinformatie

Geplande projectkosten: 890.000,00 €

Projectlooptijd: 1.8.2016 – 31.1.2021

Prioriteit: Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner: Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

 

Projectpartners: Gemeente Roerdalen, Gemeinde Wegberg, Naturschutzstation Haus Wildenrath e. V., Biologische Station Krickenbecker Seen, Regionalforstamt Niederrhein (Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen), Veiligheidsregio Limburg-Noord, Bosgroep Zuid Nederland, Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, Stichting Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer,

EUREGIO CAMPUS – LIMBURG / NIEDERRHEIN

Het project heeft als doel, de euregio rijn-maas-noord als een grensoverschrijdende onderwijs- en kennisregio zichtbaarheid te geven en ertoe bijdragen, de barrièrewerking van de grens verder te reduceren. De belangrijkste projectdoelen zijn:
– BOEIEN: De perceptie van de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke vestigingslocatie voor scholieren en studenten moet vergroot worden.
– BINDEN: De voordelen van studeren in een grensregio zullen geïdentificeerd en verder ontwikkeld moeten worden. Aantrekkelijke grensoverschrijdende studiemogelijkheden moeten ontwikkeld en opengesteld worden voor studenten.
– VASTHOUDEN IN DE REGIO: De attractiviteit en zichtbaarheid van de euregio als mogelijk werk- en vestigingsklimaat voor afgestudeerden moet vergroot worden.

Deze doelen zullen bereikt worden met behulp van drie maatregelenpakketten:
1. Het eerste maatregelenpakket bestaat uit een ontwerp en implementatie van een gemeenschappelijk marketingconcept voor de euregionale onderwijs- en kennisregio.
2. Het tweede maatregelenpakket richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen de hogescholen op het gebied van onderwijs. Hier is het noodzakelijk om bestaande studie- en vervolgopleidingen en andere onderwijsvormen van beide bij het project betrokken hogescholen systematisch te vergelijken, snijpunten te identificeren en een gezamenlijk onderwijsaanbod te ontwikkelen.
3. De derde reeks maatregelen is bedoeld om de braindrain in de euregio te verminderen en om te zetten in een braingain. Dit omvat analytische maatregelen, maatregelen om matchmaking tussen afgestudeerden en regionale bedrijven (met name het MKB) te verbeteren, en maatregelen om de perceptie van de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke werk- en vestigingslocatie voor afgestudeerden te verbeteren.

Het innovatieve aan het project is de nauwe interactie en vervlechting tussen de drie geschetste maatregelenpakketten. Samen moeten zij ertoe bijdragen dat de doelstellingen bereikt worden.

 

Projectinformatie

Geplande projectkosten: 1.802.277,23 €

Projectlooptijd: 1.1.2019 – 30.6.2022

Prioriteit: Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner: Hochschule Niederrhein – University of Applied Science

 

Projectpartners: Fontys International Business School Venlo, Stadt Krefeld, WFMG – Wirtschaftsförderung der Stadt Mönchengladbach GmbH, Gemeente Venlo, WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Stadt Mönchengladbach,

Asset Management 2.0 is ontwikkeld om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van de betonnen infrastructuur te vergroten. De asset eigenaren, beheerders en experts krijgen toegang tot een online digitaal dashboard van hun infrastructuur. Dit systeem is toepasbaar op zowel bestaande als nieuwe betonconstructies.

Samen met de interpretatiemethodologie is een real-time betonduurzaamheidssensor ontwikkeld, gebaseerd op weerstandsmetingen met draadloze technologie. Er is een algoritme ontwikkeld om de kans op corrosie, chloride penetratie, carbonatatie, vries-dooi, scheurvorming en vertraagde ettringietvorming te evalueren. De externe data-acquisitie van de sensor wordt vrijgegeven via het Internet of Things (IoT) platform. De meetresultaten worden gevalideerd en geïnterpreteerd om updates en onderhoudsstrategieën te genereren voor beheerders om risico’s, kosten en prestaties te optimaliseren.

In dit project is een draadlooze duurzaamheid sensor en een Decision Support Tool (DST) ontwikkeld. De real-time duurzaamheidsstatus van de betoninfrastructuur wordt in de vorm van verkeerslichten pragmatische weergegeven. Bovendien worden alle analyses gedetailleerd op het DST-online portaal gepresenteerd. De DST-algoritmen zijn gebaseerd op de bestaande internationale normen en voorschriften, zoals DuraCrete en FIB-modelcode, samen met de laboratoriumkalibraties. Het signaleringsysteem waarschuwt de beheerder vroegtijdig, nog voordat betonschade ontstaat.

 

Projectinformatie

Geplande projectkosten: 2.840.500,00 €

Projectlooptijd: 1.4.2016 – 31.12.2019

Prioriteit: Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner: Concrefy B.V.

 

Projectpartners: RWTH ibac, Umlaut AG, Van Doo betonreparaties BV, Stadt Mönchengladbach, ibb Ingenieurbüro für Bauberatung und Bauphysik, Gemeente Venlo,

Prioriteit II

Looptijd: 15-06-2015 – 15-06-2019
Lead partner: Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Projectpartners: Naturpark Schwalm-Nette, Gemeente Venlo, Gemeente Roermond, Gemeente Beesel, Gemeente Roerdalen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeinde Wachtendonk, Gemeinde Brüggen, Gemeinde Wegberg, Gemeinde Wassenberg, Naturschutzstation Haus Wildenrath e. V., Biologische Station Krickenbecker Seen, Regionalforstamt Niederrhein – Landesbetrieb Wald und Holz, VVV Midden Limburg, Stichting Leisure Port, Niederrhein Tourismus, Heinsberger Tourist Service, Landschaftsverband Rheinland, Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), Marketing Gesellschaft Mönchengladbach, Gemeinde Niederkrüchten, Gemeente Leudal, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Projectkosten: € 2.640.000
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Innovatieve productontwikkeling binnen het Grenspark MSN door middel van digitale communicatiemiddelen aan de hand van de grensoverschrijdende cultuurgeschiedenis en cultuurhistorische elementen. De beleving van het rijke aanbod aan cultuurgeschiedenis wordt mogelijk gemaakt door middel van moderne media om daarmee nieuwe toeristische doelgroepen te bereiken en de regionale economie en de MKB in het Grenspark MSN te versterken.

Looptijd: 01-10-2015 – 01-10-2018
Lead partner: Berufskolleg Vera Beckers
Projectpartners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hochschule Niederrhein, Fontys Hogeschool – De nieuwste Pabo
Projectkosten: € 950.000
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg, Provincie Gelderland

Inhoud:
De economische ontwikkeling in de Euregio is gebaat bij een verregaande samenwerking op het terrein van wetenschap en techniek. Dit vraagt om goed opgeleid en gemotiveerde mensen, die open staan voor grensoverschrijdende samenwerking en die deze vorm kunnen geven vanuit een gemeenschappelijke kijk op wetenschap en techniek. Onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van een dergelijke houding al op jonge leeftijd begint. Het DNL project wil deze houding realiseren door innovatie van het wetenschaps- en techniekonderwijs aan jonge kinderen in de euregio. Partners uit onderwijs en onderzoek zullen, met ondersteuning en kritische begeleiding vanuit het bedrijfsleven, kennis en ervaring uitwisselen. Video-opnamen van praktijksituaties zullen daarbij een centrale rol spelen. Resultaten zullen gebruikt worden voor de training van leerkrachten en aanstaande leerkrachten.

Looptijd: 01-07-2015 – 30-09-2019
Lead partner: euregio rhein-maas-nord
Projectpartners: 
Projectkosten: € 663.521
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Nadere informatie over het project vindt u hier

Looptijd:  01.12.2017 – 30.11.2021
Lead partner:  Gemeente Venlo
Projectpartner:  C2C ExpoLAB, Universiteit van Maastricht, Bluehub B.V., Blue Engineering B.V., Driesenaar, Wirtschaftsförderung Krefeld, Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, Wirtschaftsförderung Kreis Viersen. Er kunnen nog MKB-bedrijven aansluiten.
Projectkosten:  € 2.595.087 
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
In het dagelijks leven worden we omringd door gebouwen. Het Healthy Building Network-project haakt daarom in op de steeds groeiende bewustwording en de toenemende interesse voor het thema gezondheid en de effecten van gebouwen op het welzijn van de mens. Door aanwezige kennis en faciliteiten aan weerszijden van de grens te ontsluiten en te verbinden bestaat de kans dat deze euregio als een van de eerste regio’s een bepalende rol op het gebied van innovatie in de gebouwde omgeving kan spelen. De doelstelling van dit project is het creëren van een innovatief, duurzaam en grensoverschrijdend ecosysteem op het gebied van circulair en gezond bouwen. Dit draagt bij aan een duurzame profilering van de euregio rijn-maas-noord als innovatieve regio op het gebied van materialen, systemen en diensten in de gebouwde omgeving.

Looptijd: 01.02.2017 – 30.09.2020
Lead partner: Fontys Venlo
Projectpartners: Hogeschool ZUYD, Hochschule Düsseldorf, Hochschule Niederrhein
Projectkosten: € 1.440.813 
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Het project Highpotentials Crossing Borders maakt het voor studenten van twee Nederlandse en twee Duitse hogescholen mogelijk ervaring met de regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt op te doen. Studenten die al tijdens hun studie ervaringen in het buurland hebben opgebouwd, zullen zich nooit meer alleen op de nationale arbeidsmarkt richten. Al in hun tweede studiejaar leggen de studenten in dit project de eerste contacten met potentiële regionale werkgevers, zodat ze zich na afronding van de studie meer zullen gaan richten op de (eu)regionale arbeidsmarkt. Hierdoor kan het wegtrekken van vakkundig/hoogopgeleid personeel uit de grensregio een stukje tegen worden gegaan. Zowel de studenten als de deelnemende mentoren afkomstig van de regionale bedrijven ervaren tijdens het project wat het kan betekenen grensoverschrijdend te werken en hebben de mogelijkheid hun professionele netwerk aan de andere kant van de grens uit te breiden.  Het project Highpotentials Crossing Borders omvat zowel onderwijs- en scholingseenheden voor studenten en bedrijven als een kennismaking met verschillende bedrijven in de regio. De kern van het project is de mentoring, waarbij studenten gedurende één schooljaar aan een mentor van een bedrijf worden gekoppeld.

Looptijd: 01-01-2016 – 31-03-2017
Lead partner: euregio rhein-maas-nord
Projectpartners: –
Projectkosten: € 100.970,21
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Het doel van het INTERREG V A-project „Hightech Systems & Materials” was het realiseren van doelgerichte grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen Duitse en Nederlandse ondernemingen en het stimuleren van innovatieve krachten in de regio rijn-maas-noord. Het project werd in opdracht van de euregio rijn-maas-noord door het centrum voor innovatie en techniek (ZENIT GmbH) in Mülheim an der Ruhr en het Mikrocentrum in Eindhoven uitgevoerd.
Het project had een looptijd van januari 2016 tot maart 2017.

„Samen innovatiever worden“
De betrokken kleine en middelgrote bedrijven in de regio rijn-maas-noord profiteerden dubbel en dwars van dit project: in het begin was er een sterkte-zwakteanalyse, zodat op basis hiervan een nieuwe strategie kon worden bepaald. Vervolgens gingen de adviseurs op zoek naar een geschikte samenwerkingspartner, die de expertise kon aanvullen. Ten slotte begeleidden de adviseurs de nieuwe partners in workshops om de juiste inspiratie voor innovatieve producten te kunnen vinden. Het idee was: het betreden van een nieuwe, buitenlandse markt met een nieuw innovatief product is met een partner, die de weg op deze markt al kent, makkelijker.

Wie kon deelnemen?
Het project richtte zich op  het midden- en kleinbedrijf uit de regio rijn-maas-noord en specifiek op de volgende drie branches:
– Machine- en apparatenbouw / productietechniek
– Nieuwe functionele grondstoffen
– Fotonica / Nano-elektronica

Het werkgebied van dit project
Het werkgebied van dit project was de regio rijn-maas-noord. In het Nederlandse deel van de euregio zijn dat de gemeenten BeeselBergenEcht-SusterenGennepHorst aan de MaasLeudalPeel en MaasMaasgouwNederweertRoerdalenRoermondVenlo en Venray. Aan Duitse kant gaat het naast de Düsseldorf om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten BrüggenNiederkrüchtenStraelenGeldernNettetalWassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss.

Welke kosten zijn ontstaan?
De deelname was kosteloos. De ondernemingen hebben  alleen tijd aan de stimulering van het samenwerkingsverband en de deelname aan grensoverschrijdende innovatieve workshops besteed.

U heeft ook een projectidee op het gebied van HTSM?
Neem dan contact met ons op. Ook na afloop van het project informeren de medewerkers van de INTERREG-programmamanagements u graag over de mogelijkheden van een subsidie.

Looptijd: 01.08.2016 – 29.02.2020
Lead partner: Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Projectpartners: Biologische Station Krickenbecker Seen, Bosgroep Zuid Nederland, Gemeente Roerdalen, Gemeinde Wegberg, Naturschutzstation Haus Wildenrath e.V., Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, Regionalforstam Niederrhein, Landesbetrieb Wald und Holz, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, Veiligheidsregio Limburg-Noord
Projectkosten: € 900.000 
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Het project heeft tot doel de Nederlands-Duitse samenwerking ter voorkoming en bestrijding van brand in bos- en natuurgebieden te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hierdoor zullen grensoverschrijdend gevaren beter worden bestreden en worden Nederlandse en Duitse kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.

Looptijd:  01.07.2017 – 30.06.2020
Lead partner:  Gemeente Venlo
Projectpartner:  Gemeente Roermond, Greenflux Assets BV, EMTB, Kreis Viersen, Stadt Mönchengladbach, Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, NEW AG, FH Aachen
Projectkosten: € 2.817.582
Cofinanciering: MWIDE NRW, Provincie Limburg

Inhoud:
Het idee van SHAREuregio is dat elektrische voertuigen grensoverschrijdend worden ingezet. Met behulp van een app kan een route worden gereserveerd. In eerste instantie is het aanbod gericht op een beperkt aantal overheden en bedrijven, die vaak zakelijk over de grens reizen. Zodra het systeem werkt, komen er steeds meer auto’s en fietsen bij en wordt het systeem ook voor privégebruik opengesteld.

SHAREuregio zorgt daarmee voor een betere luchtkwaliteit met minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Tevens verbetert hierdoor de grensoverschrijdende mobiliteit. Het kan daarmee een voorbeeld worden voor andere grensregio’s in Europa, waar ontbrekende (OV-)verbindingen vaak samenwerking in de weg staan. Door een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen moet er uiteindelijk een platform voor “Electric mobility as a service” ontstaan.