Gremia

De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereiken in de euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de uitvoering hiervan.

Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen vertegenwoordigt de euregio rijn-maas-noord haar leden naar andere euregio’s, en richting overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.

Algemene ledenvergadering

Met in totaal 96 (stand 1-1-2022) stemgerechtigde leden uit Duitsland en Nederland is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de euregio rijn-maas-noord. Er zijn Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers, die zich in de ledenvergadering kunnen uitspreken over alle onderwerpen. Hieronder vallen onder andere beleidsdoelstellingen, strategie en planning. De ledenvergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen. De heer Frank Meyer is de voorzitter van de algemene ledenvergadering en de heer Antoin Scholten is plaatsvervangend voorzitter.

Dagelijks bestuur

Het bestuur van de euregio rijn-maas-noord telt tien leden die door de ledenvergadering voor de duur van vier jaar worden gekozen. Het bereidt voorstellen voor de ledenvergadering voor en draagt zorg voor de uitvoering. Bovendien beslist het bestuur over grensoverschrijdende projecten. Ze komen minimaal viermaal per jaar bijeen.

Commissies

Naast de algemene ledenvergadering en het dagelijks bestuur heeft de euregio rmn ook nog 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De exacte regels staan in de statuten en het huishoudelijk reglement.
De commissies zijn:

  • INTERREG-commissie
  • Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid.
  • Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie.
  • Commissie economie en toerisme.
  • Commissie arbeidsmarkt en onderwijs.
  • Commissie sociale zaken, cultuur en sport.

De INTERREG-commissie adviseert en besluit over INTERREG-projecten.
De vakcommissies richten zich op hun specifieke thema zoals vastgelegd in de euregio-visie 2014-2020+.
De vergaderdata vindt u in de agenda.

 
De leden van het dagelijks bestuur van de euregio rijn-maas-noord. De Provincie Limburg is adviserend lid en wordt vertegenwoordig door de heer Vincent Schraven.

Frank Meyer

Burgemeester van Krefeld, voorzitter van de euregio rijn-maas-noord en plv. voorzitter van de INTERREG-commissie

A.S. (Antoin) Scholten

Burgemeester van de gemeente Venlo,  plv. voorzitter euregio rijn-maas-noord

Maurice Jongen

Voorzitter MKB Limburg Zuid

Dr. Andreas Coenen

Landrat van de Kreis Viersen en voorzitter van de commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit en energie.

Jürgen Steinmetz

Hauptgeschäftsführer IHK Mittlerer Niederrhein und Vorsitzender des Ausschusses Wirtschaft und Tourismus.

Mr. Monique de Boer-Beerta

Burgemeester van de gemeente Roerdalen

Dr. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels

Burgemeester van de gemeente Echt-Susteren en voorzitter van de commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid

Hans-Jürgen Petrauschke

Landrat van de Rhein-Kreis Neuss

Felix Heinrichs

Burgemeester van Mönchengladbach

Wilma Delissen-van Tongerlo

Burgemeester van de gemeente Peel en Maas